Εκδόθηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επιτάχυνση της απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας από Ομογενείς εκ την Τουρκίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων για την χορήγηση Αδειών Παραμονής

Μετά από πολύμηνες ενέργειες της Οι.Ομ.Κω:

‘Όπως έχουμε ενημερώσει στο παρελθόν, με την σταδιακή εισαγωγή του νέου συστήματος από το 2014
έκδοσης νέου τύπου δελτίων αδειών παραμονής στην Ελλάδα Ομογενών εκ Τουρκίας, εμφανίστηκαν από
την λανθασμένη ερμηνεία της σχετικής Κοινής Υπ. Απόφασης 123/2016 προβλήματα σε πολλούς συμπολί-
τες μας κατά την ανανέωση των αδειών τους. Κυρίως οι περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι
η ανιθαγενείς, που βέβαια εν μέρει οφείλεται σε δική τους επιλογή των ίδιων των ενδιαφερομένων. Ένα
άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η πολύ βραδείς ρυθμοί στην εξέταση των αιτήσεων πολιτογράφησης, που
έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να διαρκεί 2-3 χρόνια.

Τέλος υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που συμπολίτες μας στερούνται παντελώς εγγράφων, έχοντας
απωλέσει τα δελτία ταυτοτήτων τους που εκδιδόταν από τα Κέντρα Αλλοδαπών και επειδή δεν μπορούν
να βρεθούν στα αρχεία, να μην έχουν κανένα έγγραφο , πράγμα που δημιουργεί δυσεπίλυτά προβλήματα
καθόσον στερούνται κάθε δυνατότητας κοινωνικής παροχής.
Μετά από πολλές προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. εκδόθηκε με την μέριμνα του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγέ-
νειας καθ. Λάμπρου Μπαλτσιώτη η Εγκύκλιος με Αρ.Φ. Φ.130181/17760 η οποία έχει αναρτηθεί στην ι-
στοσελίδα της Οι.Ομ.Κω. www.conpolis.eu
Το σοβαρότερο πρόβλημα ήταν ότι ένας σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας οδηγούνταν στον να υπο-
βάλει αιτήσεις (με παράβολο 300 Ευρώ) στις επιμέρους διευθύνσεις μετανάστευσης των Περιφερειών,
με αποτέλεσμα να χάνουν την ιδιότητα του Ομογενή. Πολλές φορές είχε επισημανθεί από πλευράς της
Οι.Ομ.Κω. προς στις αρμόδιες αρχές, ότι η πράξη αυτή όχι μόνο αντίκειται σε νόμους της Πολιτείας που
είναι σε ισχύ από την δεκαετία του 1950 αλλά και σε βασκικές αρχές του Συντάγματος της Ελληνικής Πολι-
τείας.
Εν συντομία διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων για ανανέωση των αδειών παραμονής για όσους έχουν
γίνει έκπτωτοι της ιθαγένειας της Τουρκίας ή ακόμα γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ή γονέα Κων-
σταντινπουλίτες/η και δεν διαθέτουν ιθαγένεια κράτους καθόσον για 40-50 χρόνια ανανεωνόταν η άδεια
παραμονής τους που χορηγούταν κατά την γέννηση τους με την εγγραφή εθνικότητα: Ελληνική και υπηκο-
ότητα: Τουρκίας (που βέβαια δεν ίσχυε).
Επίσης στην ίδια εγκύκλιο παρέχονται διευκολύνσεις στην υποβολή αιτήσεων για απόκτηση της Ελληνικής
υπηκοότητας.
Στην περίπτωση αυτών που είχαν απωλέσει την υπηκοότητα της Τουρκίας, για την ανανέωση των αδειών
τους θα γίνονται δεκτά παλαιά έγγραφα περί απώλειας της υπηκοότητας τους , δεν θα ζητούνται εν ισχύ
διαβατήρια Τουρκίας ή διαβατήρια ΟΤΑ (που ελάχιστοι διέθεταν). Οι ίδιες διευκολύνσεις επεκτείνονται
και για την πολιτογράφηση των Κωνσταντινουπολιτών και Ιμβρίων-Τενεδίων.
Στην περίπτωση Κωνσταντινουπολιτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν υπηκοότητα κρά-
τους για την ανανέωση των αδειών τους χρειάζονται: (α) ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος από
αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας , (β) ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του. (γ) βεβαίωση αρμόδιας αλ-
λοδαπής αρχής περί απώλειας ή μη κατοχής της τουρκικής ιθαγένειας, αφορούσα τον ίδιο ή τους γονείς
του, (δ) αντίγραφο από παλαιότερες άδειες διαμονής του ιδίου ή/και των γονέων του- με εθνικότητα ελ-
ληνική και τουρκική/ακαθόριστη/αδιευκρίνιστη ιθαγένεια ή υπηκοότητα, παλαιά διαβατήρια τύ- που
Ο.Τ.Α. του ιδίου ή/και των γονέων του.
Για το ζητούμενο (γ) η Οι.Ομ.Κω. έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προς τις Προξενικές αρχές της Τουρκίας και
θα υπάρξει διευκρινιστική ενημέρωση επί του θέματος.
Επισημαίνεται για μια φορά ακόμα ότι με το δεδομένο ότι από το 1995 επιτρέπεται η διπλή ιθαγένεια, το
ότι στην Τουρκία αναγνωρίζεται η θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η διατήρηση και απόκτη-
σης της υπηκοότητας της Τουρκίας από όλους τους συμπολίτες μας είναι πολύ σημαντική και επίσης
πρέπει να επιδιώκεται η απόκτηση της διπλής ιθαγένειας από όλους. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία αποκα-
θιστά τις υπηκοότητες εφόσον αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς επίσης και χορηγείται η υπηκοότητα
σε μέλη της νέας γενιάς εφόσον ένας γονέας είχε την υπηκοότητα κατά την γέννηση τους. Τέλος τονίζεται
ότι η μη απόκτηση Ελληνικής υπηκοότητας για αποφυγή στράτευσης βρίσκει ριζικά αντίθετη την
Οι.Ομ.Κω, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree