Δραστηριότητες του Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών το έτος 2017

Δραστηριότητες του Δ.Σ. της Οικουμενικής
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
το έτος 2017
Γενική Συνέλευση
20 Ιανουαρίου 2018
Ενότητες Παρουσίασης
1) Συνεργασία με Ιδρύματα της Ομογένειας-η προσπάθεια ίδρυσης «Συντονιστικού Φορέα
Συντονισμού και Εποπτείας Ευαγών Ιδρυμάτων».
2) Παρεμβάσεις ενώπιον Διεθνών Οργανισμών.
3) Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας
4) Συνεργασία με παράγοντες της Ελληνικής Πολιτείας
5) Ομογενειακή Παιδεία
6) Υποστήριξη της σπουδάζουσας νεολαίας
7) Αποστολές εθελοντών στην Πόλη
8) Δράσεις Εθελοντών στην Ελλάδα
9) Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
10) Συνεργασία με τα μέλη σωματεία
11) Προγραμματιζόμενες ενέργειες
12) Συμπεράσματα
Συνεργασία με Ιδρύματα της Ομογένειας-η προσπάθεια ίδρυσης «Συντονιστικού
Φορέα Συντονισμού και Εποπτείας Ευαγών Ιδρυμάτων»
Η ανάγκη της δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα – υπό την Εποπτεία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλά χρόνια
από την Οι.Ομ.Κω.
Η ανάγκη αυτή με πολύ συγκεκριμένο τρόπο αναδείχθηκε στην Ημερίδα
που είχε οργανωθεί στην μνήμη του Ευάγγελου Μιχαηλίδη τον Απρίλιο του
2016 όπου είχαν μιλήσει στελέχη της Ομογένειας όπως οι Λ. Βίγκας και Γ.
Παπαλιάρης.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με συστηματικό και επίμονο τρόπο – με επισκέψεις
στην Πόλη (Μαϊο - Σεπτ. 2016) – ζητώντας την ευλογία της Α.Θ.Π. του
Οικουμενικού Πατριάρχη – ανέδειξε το θέμα ως μείζων για τον Ελληνισμό
της Πόλης αφού το μέλλον όλων των Κωνσταντινουπολιτών εξαρτάται κατά
πόσο τα ευαγή ιδρύματα θα είναι σε θέσει να υποστηρίξουν
αποτελεσματικά την Ομογένεια ως Κοινότητα. Η περιουσία των ιδρυμάτων
– από πλευράς οικονομικής – είναι τα ακίνητα που κληρονόμησαν οι
πρόγονοι μας.
Ημερίδα 29/4/2017
Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού της Κων/λης
Παρόν και Μέλλον κάτω από τις Σημερινές Συνθήκες
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στην πρώτη του συνεδρίαση λαμβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις που είχαν εκφραστεί στην ετήσια Γ.Σ. αποφάσισε να καλέσει τα
μέλη της Πολίτικης Κοινότητας να υποβάλουν προτάσεις τους για να γίνει
ανταλλαγή απόψεων για το τι πρέπει να γίνει ώστε να υποστηριχθεί η
συνέχεια της Ρωμιοσύνης της Πόλης. Μετά από ανοικτή πρόσκληση
υποβλήθηκαν προτάσεις από Πολίτες της Πόλης, Ελλάδος και του εξωτερικού.
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 29/4/2014 και κάλυψε τις ενότητες:
- Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κων/λη υπό συνθήκες
κοινωνικής ευημερίας.
- Η μεταλαμπάδευση του πολιτισμού της Ρωμιοσύνης στις νέες γενιές.
- Η ενίσχυση των θεσμών της Ρωμιοσύνης για συντονισμένη δράση εντός και
εκτός της Πόλης.
- Η Παιδεία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.
Δράσεις που προέκυψαν από την Ημερίδα της 29/4/2017
• Τα Πρακτικά της Ημερίδας κυκλοφόρησαν άμεσα και οι
ηχογραφημένες ομιλίες των εισηγητών στάλθηκαν σε 4000
ενδιαφερόμενους.
• Προκηρύχθηκε πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων για τα Ιδρύματα
της Πόλης (θα αναφερθεί στην συνέχεια).
• Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Πόλη και συνάντηση με την ΑΘΠ
τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ενημέρωση του ΣΥΡΚΙ και Κοινοτικών
παραγόντων.
• Αναλήφθηκαν ενέργειες για τα θέματα Ομογενειακής Παιδείας στο
επίπεδο τόσο του Συμβουλίου Ομογενειακής Παιδείας και του Υπ.
Παιδείας της Ελλάδος (Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής – Υπ.
Παιδείας).
Η διατήρηση και ενίσχυση της παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη υπό
συνθήκες κοινωνικής ευημερίας.
• Η ανάληψη από κοινού προσπάθειας των συλλογικών φορέων των
Κωνσταντινουπολιτών υπό τον συντονισμό του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω για
συγκρότηση και εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης των
επιθυμούντων να παλιννοστήσουν στην Πόλη αποτελεί θέμα ζωτικής
σημασίας.
• Η σχέση των Κωνσταντινουπολιτών που διαβιούν εντός και εκτός της Πόλης,
με τις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, πρέπει να
αναβαθμιστεί με αναγκαίες ενέργειες σε Επιμελητήρια και απευθείας προς τις
εταιρείες.
• Η προσφορά εθελοντικής εργασίας από τους εκπατρισμένους
Κωνσταντινουπολίτες προς τα ιδρύματα της Ρωμιοσύνης στην Πόλη με
οργανωμένο τρόπο, πρέπει να αξιοποιηθεί με την συνεργασία και του ΣΥΡΚΙ
της Οι.Ομ.Κω.
• Η ακολουθούμενη πολιτική της Οι.Ομ.Κω., σε συνεργασία με τους φορείς της
Ομογένειας, της προσπάθειας επίλυσης των χρονιζόντων προβλημάτων με
απευθείας συνομιλίες με τους ιθύνοντες της Κυβέρνησης της Τουρκίας πρέπει
να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί.
 Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των εξελίξεων στο κοινωνικό, πολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον και που αφορούν το σύνολο της Ρωμαίικης
Κοινότητας είναι σημαντική ανάγκη.
 Η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων πραραγόντων της
Ομογένειας είναι εκ των ουκ άνευ όρος αντιμετωπίσης των θεμάτων μας.
Η ενδοκοινοτική συνεννόηση θα είναι αποτελεσματική εάν γίνεται μέσα
από θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 Πάνω από όλα είναι απαραίτητη η ενίσχυση της Πίστης για την επίτευξη
του στόχου της αναζωογόνησης της Ρωμιοσύνης.
 Το παράδειγμα της Ίμβρου είναι σημαντικό για τους Κωνσταντινουπολίτες.
Η μεταλαμπάδευση του πολιτισμού της Ρωμιοσύνης στις νέες γενιές
• Καλείται η Οι.Ομ.Κω. και τα μέλη Σωματεία να ενισχύσουν τις εθελοντικές δράσεις των νέων.
• Τα Σωματεία της Εκπατρισμένης Κοινότητας καλούνται να συνδράμουν στη διάσωση του
Πολιτισμού της Ρωμιοσύνης με την ενδυνάμωση των δεσμών με την Πόλη.
Η ενίσχυση των θεσμών της Ρωμιοσύνης για συντονισμένη δράση εντός και εκτός της Πόλης
• Η ανάγκη της δημιουργίας ενός θεσμικού φορέα - έστω και σε συμβουλευτική μορφή- που θα
εξασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των βακουφίων είναι αναγκαία να επιτευχθεί τους
επόμενους 3 μήνες με την συνεργασία του ΣΥΡΚΙ και της Οι.Ομ.Κω. υπό την ευλογία της
Μεγάλης Του Χριστού Εκκλησίας.
• Η δημιουργία ενός φορέα (με μορφή νομικού προσώπου) «Πολιτιστικού Ιδρύματος της
Ρωμιοσύνης» πρέπει να εξεταστεί σοβαρά για την υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων και την
ίδρυση ενός Πολιτιστικού Κέντρου. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να προηγηθεί διάλογος
και συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της Ομογένειας.
• Καλείται η Οι.Ομ.Κω. σε συνεργασία με τα Σωματεία της καθ’ ημάς Ανατολής συνεργαζόμενο με
το ΣΥΡΚΙ να συνδράμει στην νεοϊδρυθείσα Ορθόδοξη Κοινότητα της Σμύρνης.
• Θα πρέπει να συνεχιστεί η από κοινού προσπάθεια όλων προς τις αρμόδιες αρχές της Τουρκίας,
για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων των βακουφίων.
Η Παιδεία ως βασικός παράγοντας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης
• Η επιστημονική και με αντικειμενικότητα προσέγγιση στα σοβαρά ζητήματα της
Ομογενειακής Παιδείας είναι η μόνη οδός για την αντιμετώπισή τους.
Συναισθηματικές προσεγγίσεις ή καθεστωτικές αντιλήψεις ότι «είναι όλα καλά»
δεν βοηθούν σε τίποτα παρά μόνο στη διαιώνιση και επιδείνωση των
προβλημάτων. Η περιχαράκωση σε ιδεοληψίες δεν βοηθά καθόλου και ο
ειλικρινής διάλογος είναι απαραίτητος.
• Η αξιολόγηση με σαφείς προκαθορισμένους κανόνες όλων: μαθητών,
εκπαιδευτικών και διευθυντών είναι απαραίτητη. Όλοι πρέπει να κρίνονται με
κριτήριο τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης παιδείας.
• Η αύξηση του αριθμού των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση του
επιπέδου εκπαίδευσης αλλά και της σωστής ενημέρωσης των γονέων.
• Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις επιμόρφωσης και εκπαιδευτικών
συνεργασιών των σχολείων με άλλα σχολεία στο πλαίσιο προγραμματισμού των
δράσεων αυτών.
Η οργάνωση Ημερίδων κάθε 6 μήνες, στην Πόλη και την Θεσσαλονίκη κατά
σειρά, με την παρουσίαση της προόδου των ενεργειών που έχουν αποφασιστεί
είναι εξαιρετικά σημαντική.
Ανακοίνωση
Αναμφισβήτητη η Ανάγκη της Συγκρότησης και Λειτουργίας της Ομογενειακής
Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων (13/06/2017)
Λαμβάνοντας υπόψη την χθεσινή Ανακοίνωση της Κοινότητας Κουσκουντζικίου, για την
πώληση ακινήτου που ανήκει στις Κοινότητες Κουσκουντζικίου και
Σκουτάρεως, διαπιστώνονται για ακόμα μια φορά οι σοβαρές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τα Ευαγή Ιδρύματα της Ομογένειας – εντός και εκτός της Πόλης - με την
απομονωμένη και χωρίς συντονισμό λειτουργία τους, εν τη απουσία ενός κεντρικού
συμβουλευτικού οργάνου. Οι δυσκολίες, που αναφέρονται στην ανακοίνωση της
Κοινότητας Κουσκουτζικίου και πηγάζουν από αιτίες όπως: η κατάσταση υγείας μελών των
Επιτροπών, οι επιβαλλόμενες από τις αρχές ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις όταν δεν
υπάρχουν διαθέσιμα, οι οφειλές κτλ. μπορούν να αντιμετωπιστούν με την θεσμική
λειτουργία της Ομογενειακής Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων της Ρωμιοσύνης της Πόλης,
υπό την ευλογία και την εποπτεία του Οικουμενικού Θρόνου. Όπως έχει αναδειχθεί στις
δύο διαδοχικές Ημερίδες που οργανώθηκαν από την Οι.Ομ.Κω. (12/4/2016) και
(29/4/2017) και πλήθος περιπτώσεων σύνθετων και δύσκολων προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα Βακούφια της Ομογένειας καθιστούν επιτακτική την επαναλειτουργία
θεσμών Κοινοτικής αυτοργάνωσης με βάση την Ρωμαίικη μας παράδοση. Οι θεσμοί αυτοί
υπήρξαν μεγίστης ωφελιμότητας και σωτήριες για το Γένος για πολλούς αιώνες και είχαν
καταργηθεί το 1925 και 1962 με κυβερνητικές παρεμβάσεις σε παράβαση της Συνθήκης
της Λωζάννης. Οι εισηγήσεις που έχουν αναπτυχθεί στις προαναφερθείσες Ημερίδες από
τα έμπειρα στελέχη της Ομογένειας αποτελούν ισχυρή βάση για τον σκοπό αυτό.
Συνέχιση των προσπαθειών για την δημιουργία Συντονιστικής
Επιτροπής 9-12/2017
- Στις 22/10 με την παρουσία 4 μελών του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων (30) Βακουφίων με την
πρωτοβουλία του ΣΥΡΚΙ για την συζήτηση του θέματος και
αποφασίστηκε να συνέλθει έκτακτη Γ.Σ. του ΣΥΡΚΙ με μοναδικό
θέμα την δημιουργία της Επιτροπής Ευαγών Ιδρυμάτων. Η Γ.Σ.
συνήλθε στις 2/12/2018 και αποφάσισε την ανάθεση σε Επιτροπή 5
μελών να καταρτήσει Κανονισμό που θα τεθεί υπόψη στο άμεσο
διάστημα πάλι στην Γ.Σ. του ΣΥΡΚΙ το θέμα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε
άμεση συνεργασία με το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
- Στην 2η Ημερίδα που έγινε στην Θεσσαλονίκη (18/11/2017) το θέμα
της Επιτροπής αποτέλεσε το κεντρικό ζήτημα με ομιλητές από την
Ομογένεια της Πόλης.
Παρεμβάσεις ενώπιον Διεθνών Οργανισμών
• Organization of Security and Cooperation in Europe- Supplementary
Human Dimension Meeting - Vienna, 22 and 23 June 2017 - A
Prolonged Serious Religious Freedom because of the Illegal
Occupation of the three Greek-Orthodox Churches in the District of
Karakoy of Istanbul.
• OSCE – Human Dimensions Meeting – Warsaw – 10-23 September
2017 -The Urgent Measures Needed for the Survival of the Greek-
Orthodox Minority of Istanbul.
• Contribution to United Nations - Human Rights Council-Thirty-sixth
session- The Vital Difficulties Faced by the Greek-Orthodox Minority
of Istanbul and the Necessity of Urgent Measures
Ημερίδα 7/9/2017- Λονδίνο
• Πραγματοποιήθηκε μετά διετή προσπάθεια στον Kings College του
Πανεπιστημίου Λονδίνου.
• Εντατική προσπάθεια το τελευταίο εξάμηνο.
• Ομιλητές :
- Νικ. Ουζούνογλου: παρουσιάστηκε στο σχέδιο εθνοκάθαρσης της
περιόδου σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα και τις προσπάθειες
των Κωνσταντινουπολιτών για ανατροπή των αποτελεσμάτων των
διωγμών που ασκήθηκαν από το κράτος της Τουρκίας.
- Bruce Clark: αναφέρθηκε στο μοναδικό και παγκόσμιο έργο του
Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
- Ελευθέριος Κρέτσος: αναφέρθηκε στην ιστορία του Ελληνισμού της
Ανατολής και την σημασία ανάδειξης της ιστορίας της.
Ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας
• Συνάντηση με το Πρέσβη κ.Τσεβίκ της Τουρκίας δύο φορές
επιδίδοντας τα υπομνήματα: (α) την εξασφάλιση των περιουσιακών
δικαιωμάτων των εκδιωχθέντων από το κράτος της Τουρκίας Ρωμιών
και η αντιμετώπιση των σφετεριστών των περιουσιών αυτών, (β) την
εξασφάλιση του δικαιώματος ψήφου των Ρωμιών που ζουν στο
εξωτερικό στις εκλογές των Ευαγών Ιδρυμάτων της Ρωμιοσύνης.
• Συναντήσεις (4) με την Γεν. Πρόξενο της Τουρκίας – επανάληψη των
εκκρεμών ζητημάτων και οργάνωση επίσκεψης στην Άγκυρα για
διαβήματα στα εκκρεμή ζητήματα.
15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİNİN BİRİNCİ SENESİNDE
İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU’NUN AÇIKLAMASI
• Bir sene evvel 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de anayasal düzene ve yasal
hükümete karşı düzenlenmiş bulunan darbe girişimini bir kez daha en sert biçimde
kınıyoruz. Yaşanan bu menfur olayın darbeler zincirinin sonuncusu olmasını ve bir
daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ederek bu saldırıda hayatını yitiren
vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyoruz.
• Yurt dışındaki İstanbul Rum Cemaati, geçmişte anayasal düzenin dışına çıkılmasının
vahim acı tecrübelerini yaşamış, hatta bunların sonucu olarak kendi rızası dışında
ata topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Toplumumuzun yaşamış olduğu
acılar Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine karşı yapılmış olan darbelerden
ve bunlara sebep aynı zihniyet ve tutumlardan kaynaklanmaktadır.
• Bu vahim girişimlerin kesinlikle ancak insan hakları ilkelerine ve hukuk devleti
prensiplerinin üstünlüğüne kayıtsız şartsız ve istisnasız saygı gösterilmesi ile
önlenebileceğine derinden inanıyoruz.
Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Τουρκίας
Χακάν Τσαβούσογλου (2/11/2017).
• Τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα Ρωμαίικα Ευαγή ιδρύματα
(Βακούφια).
• Το πάγιο αίτημα της Οι.Ομ.Κω. της υποχρέωσης της Κυβέρνησης της
Τουρκίας να υποστηρίξει ενεργά την παλιννόστηση
Κωνσταντινουπολιτών νέας γενιάς στην γενέτειρα των προγόνων τους, για
να υπάρξει αναζωογόνηση της Ρωμιοσύνης της Πόλης.
Ήταν παρόντες: Αντάν Ερντέμ (Γ.Δ. Βακουφίων) εκπρόσωποι της Γ.Δ.
πολιτών του Εξωτερικού
Η συνάντηση έγινε στην Πρεσβεία της Τουρκίας μετά από πρόσκληση από
τον ίδιο Αντιπρόεδρο.
Βρίσκεται σε εξέλιξη επανεξέταση παλαιάς πρότασης της Οι.Ομ.Κω. για
διαμόρφωση προγράμματος υποστήριξης νέων Κωνσταντινουπολιτών να
παρακολουθήσουν σεμινάρια επιχειρηματικότητας και μαθήματα τουρκικής
γλώσσας.
Υποβολή Υπομνήματος προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρ.Τ. Ερντογάν
7/12/2017
• Συνάντηση με τον Burak Özügüven – Γεν. Διευθυντή Ελλάδος-Κύπρου του
Υπ.Εξ. Τουρκίας του Προέδρου του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω.
• Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο της Γ.Δ. πολιτών του Εξωτερικού Mehmet
Köse.
• Επίδοση τον α’ σύμβουλο του Προέδρου της Τουρκίας İbrahim Kalın του
Υπομνήματος της Οι.Ομ.Κω.
Στο Υπόμνημα ζητούνται κατά προτεραιότητα:
• Με βάση τους ισχύοντες νόμους, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και
εμπόδια η διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέων διοικήσεων στα Ευαγή
μας Ιδρύματα.
• Με την υποστήριξη της Διεύθυνσης πολιτών Εξωτερικού της Τουρκίας
που υπάγεται στην Πρωθυπουργία της Τουρκίας, ο σχεδιασμός και
άμεση εφαρμογή ενός πενταετούς προγράμματος παλινόστησης που
απευθύνεται προς τους νέους της εκπατρισμένης Κοινότητας μας.
Προσπάθειες αναβίωσης της
«αμοιβαιότητας-mütekabiliyet»
• Η επίκληση της δήθεν αρχής «αμοιβαιότητας» από τις Κυβερνήσεις
της Τουρκίας υπήρξε εργαλείο δικαιολόγησης των προσχεδιαζόμενων
διωγμών κατά της Ρωμιοσύνης της Πόλης και των νήσων Ίμβρου και
Τενέδου.
• Ως Οι.Ομ.Κω. σε οποιαδήποτε επίκληση από αρχές της Τουρκίας
αντιμετωπίζεται με τον πλέον σκληρό τρόπο σε βαθμό διακοπής
οποιασδήποτε περαιτέρω συζήτησης.
• Η χρησιμοποίηση της Ρωμιοσύνης της Πόλης στο τι γίνεται ή δεν
έγινε στην Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης έχει
καταστροφικές συνέπειες διότι αφενός μεν δίνει πάτημα σε όσους
θέλουν στην Τουρκία να συνεχίσουν τις αδικίες κατά της Κοινότητας
μας και αφετέρου αναμιγνύει την υπόθεση μας με την κομματική
φαυλοκρατία.
Συνεργασία με παράγοντες της Ελληνικής Πολιτείας
• Εβδομαδιαία συνάντηση με την αρμόδια Δνση Υπ.Εξ.
• Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
• Υπ. Παιδείας – Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής
• Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ
• Υποεπιτροπή Ελληνισμού της Κων/λης – Πρόεδρος κ.Π. Σκουρολιάκος
• Υπουργείο Δημόσιας Τάξης – Εσωτερικών: Μη ανανέωση αδειών
παραμονής πολλών συμπολιτών και απόπειρα αντιμετώπισης ως
πολιτών τρίτων χωρών. Λανθασμένη ερμηνεία ΚΥΑ για την χορήγηση
αδειών παραμονής.
Εξελίξεις στην κατάσταση του Μείζονος Ιδρύματος «Βαλουκλή»
• Η διαδικασία στην Τουρκία ώστε η δικαστική αρχή να διατάξει εκλογές
στο Ίδρυμα που δεν έχουν γίνει από το 1991 - αν όχι από το 1969 -
βρίσκεται στο Γιαργκιτάϊ για επανεξέταση (απόρριψη στο α΄ βάθμιο
δικαστήριο παρά την θετικότατη εισήγηση των εμπειρογνωμόνων του
Παν. Μαρμαρά κατόπιν κατά της γενικά καθομολογούμενης πολιτικής
παρέμβασης). Τα επόμενα βήματα: Συνταγματικό Δικαστήριο της
Τουρκίας και ΕΔΔΑ.
• Στην Ελλάδα δεν μας έχει γνωστή κάποια εξέλιξη.
Ομογενειακή Παιδεία
• Ενέργειες προς Υπ. Παιδείας Ελλάδος
• Επιτροπή Αξιολόγησης Ομογενειακής Παιδείας (μετάβαση στην Πόλη
τέλη Μαρτίου 2017 επίσκεψη στην Κων/λη).
• Υποβολή Υπομνήματος τι πρέπει να γίνει για ενίσχυση της
Ομογενειακής Παιδείας με συγκεκριμένες προστάσεις.
• Συνάντηση (Σεπτ. 2017) με τον Υπ. Παιδείας καθ.Κ. Γαβρόγλου.
• Αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων στα πλαίσια της Επιτροπής
Ομογενειακής Παιδείας.
• Προσπάθειες ίδρυσης Ταμείου Ομογενειακής Παιδείας.
• Υποστήριξη του Παιδικού σταθμού της Κοινότητας Αγ. Τριάδος –
Σταυροδρομίου.
Υποστήριξη της σπουδάζουσας νεολαίας
• Προκήρυξη αρχές Νοεμβρίου 2017 του προγράμματος Υποτροφιών
για μαθητές β’ και γ’ τάξεων Λυκείων της Ελλάδος με Πολίτικη
καταγωγή.
Υποστήριξη από το Ίδρυμα (5.000Ε) ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ – 14 μαθήτριες/ες
• Προκήρυξη για πρώτη φορά αρχές Δεκεμβρίου 2017 του
προγράμματος Υποτροφιών για Φοιτήτριες/ες.
• Προσπάθεια εξασφάλισης ποσού 10.000Ε
• Υποβολή 65 Υποψηφιοτήτων
Αποστολές εθελοντών στην Πόλη
• Την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν οι εξής
αποστολές:
- Ι. Θεολογική Σχολή καταλογογράφηση Βιβλιοθήκης (4 εθελοντές).
- Αντισεισμική Μελέτη των Ιερών Μονών Πριγκηπονήσων (3).
- Αποτύπωση ακινήτων της Κοινότητας Χάλκης (1).
- Αρχείο Κοινότητας Χάλκης (τακτοποίηση – οργάνωση) (1)
- Κοινότητες Υψωμαθείων – Φωτογράφιση Εικόνων (1).
• Αποστολή 12 νέων εθελοντών την περίοδο 30.12.17-6.01.18 για τα
Κάλαντα (θα αναφερθούν περισσότερο παρακάτω).

Δράσεις Εθελοντών στην Ελλάδα
• Κοινωνική Αλληλεγγύη σε μόνιμη βάση (6) (θα αναφερθούν οι
δράσεις στην ενότητα Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
• Διάσωση του Αρχείου Προσφυγικών Περιουσιών Μικράς Ασίας –
Ανατολικής Θράκης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
• Συνέχιση της καταλογογράφησης της βιβλιοθήκης ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ –
αρωγό μέλος της Οι.Ομ.Κω.
• Δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Καταγραφής Προφορικής
Ιστορίας- Σεμινάρια.
• Σεμινάρια «Σύγχρονης Ιστορίας της Τουρκίας»
• Μελέτη σημαντικών αρχείων που παραδόθηκαν στην ΟιΟμΚω
• Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορικής για την περιουσία της
Ομογένειας.
• Αρχείο ακινήτων που είχαν δεσμευτεί από το κράτος της Τουρκίας κατά τις
απελάσεις του 1964.
• Αρχείο που δωρίσθηκε από Ομογενή Νομικό.
Ιχνηλατώντας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τη ζωή των Ρωμιών της Πόλης
«πανόραμα» της κοινωνικής, πνευματικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής του
Ελληνισμού της Πόλης κατά την περίοδο της ανάπτυξής του
Έγκριση του Υπ. Παιδείας Νοέμβριος 2017
Έναρξη του Προγράμματος την άμεση επόμενη περίοδο
Συμβολή στη διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης
Δράσεις Διάσωσης Μνημείων της Ρωμιοσύνης
• Εθνικό Ορφανοτροφείο Πριγκήπου: συμβολή στο έργο με εθελοντές
αρχιτέκτονες στην κατάρτιση πρότασης υπό τον συντονισμό του κ.
Κορχάν Γκιουμούς για να αναγνωριστεί σε «κίνδυνο μνημείο» από
την Europe Nostra. Πρόσφατα έγινε δεκτό το αίτημα.
• Υποβλήθηκε από την Ελλάδα με πρωτοβουλία της Οι.Ομ.Κω. και
υποστήριξη δύο Ελληνικών φορέων – Ίδρυμα Μαριολοπούλου –
Καναγίνης και Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Μουσείων – ως μνημείο
το Μαυσωλείο του Χριστάκη Ζωγράφου που βρίσκεται στο Α΄
Κοιμητήριο Αθηνών. Η υποβολή αυτή βοήθησε να ξεκινήσει η
προσπάθεια της αναστήλωσης του Μαυσωλείου. Στην προσπάθεια
αυτή συμβάλει ο συμπολίτης μας κ. Νίκος Μιχαηλίδης. Ήδη
κοινότητα μας της Πόλης έχει συμβάλει με το ποσό 10.000Ευρώ.
Εκδηλώσεις Επετείου Άλωσης
α) Δευτέρα 22 Μάϊου 2017 - ώρα: 19.00-Εστία Νέας Σμύρνης
Επιστημονική Ημερίδα σε συνεργασία με την Εστία Νέας Σμύρνης
• «Ο Φόρος Αίματος των Χριστιανών :
το Παιδομάζωμα κατά την Οθωμανοκρατία»
• Στην Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με ομιλητές: Αν. Καθ. Ιστορίας
ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου, Αν.Καθ. Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Εμμανουήλ Ρίζος και ο Καθ.
ΕΜΠ Νικόλαος Ουζούνογλου.
• Συντονιστής: ο Δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος
β) Κυριακή 28 Μαΐου 2017: Μνημόσυνο για τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο
Παλαιολόγο και τους υπερασπιστές της Βασιλίδας των πόλεων στον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ώρα 10.30.
Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Οι.Ομ.Κω. στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου στην πλατεία Μητροπόλεως, 11.30. Κατάθεση στεφάνων εκ μέρους
της Πολιτείας, φορέων και της Οι.Ομ.Κω. στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ώρα
12.00.
Επέτειος Σεπτεμβριανών
Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
• Προβολή της ταινίας του Γιώργου Μουτεβελλή, «Η Φρικτή Νύχτα», ώρα: 20.30, στο θεατράκι του ΠΠΙΕΔ.
Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
• Εγκαίνια έκθεσης με θέμα: «Το Διαχρονικό Στίγμα των Σεπτεμβριανών», ώρα 19.00
Χαιρετισμός του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου.
• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα:
«Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) και η Αλληλεγγύη του προς τη Ρωμιοσύνη της Πόλης μετά από
τα Σεπτεμβριανά του 1955: Ποιος ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών κατά των μαζικών παραβιάσεων
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»,
Ομιλητές:
π. Γεώργιος Τσέτσης ,Μεγ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικ. Πατριαρχείου, Γεώργιος Λαιμόπουλος, τ.
Γ.Γραμματέας ΠΣΕ,
Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος , Πρέσβης ε.τ.,
Συντονιστής: Νικόλαος Ουζούνογλου ,Προέδρος Οι.Ομ.Κω.
• 1η Προβολή της ταινίας της Νιχάν Αρισόϊ,
«Μάνα μου Κωνσταντινούπολη (Mana mou Istanbul) », ώρα: 20.30,στο
θεατράκι ΠΠΙΕΔ
Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
Προβολή της ταινίας του Τζάν Ντουντάρ, «Η Νύχτα της Ντροπής», ώρα 20:30, στο θεατράκι ΠΠΙΕΔ
Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος»
Συνοπτική Παρουσίαση σε Αριθμούς
Παροχή Διατακτικών για αγορές Τροφίμων από Σούπερ Μάρκετ
• Μοιράστηκαν κάθε μήνα 120 (110 Αθήνα + 10 Θεσσαλονίκη) διατακτικές
σε οικογένειες συνολικού ποσού 45.000 Ευρώ. Κάθε μήνα διανέμονται
οι διατακτικές με τους εθελοντές της Οι.Ομ.Κω. και ακολουθεί η
συλλογή των αποδείξεων πληρωμής για την ταμειακή απόδοση
λογαριασμού.
Διανομή Τροφίμων
• Έχουν μοιραστεί 2750 χλγρ τρόφιμα από την δωρεά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ,150 χλγρ. Ψάρια από την εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, 400
μερίδες φαγητού από το πρόγραμμα ΜΠΟΡΟΥΜΕ, Μοιράστηκαν
συνολικά 400 δέματα στις εορτές του Πάσχα και Χριστουγέννων.
Ιματισμός—Ρουχισμός
• Έχουν διανεμηθεί 1000 τεμάχια ρουχισμού.
ΦΑΡΜΑΚΑ– ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
• Συγκέντρωση φαρμάκων διαφόρων παθήσεων με την βοήθεια ιδιωτών,
φαρμακοποιών, γιατρών της καρδιάς κλπ. και διανεμήθηκαν ανάλογα
με την περίπτωση σε 139 άτομα, περίπου 365 κουτιά. Πληρώνονται
συμμετοχές φαρμάκων και πολλές φορές και όλη η αξία των σε 89
άτομα περίπου 656 κουτιά. ( από αυτά που γνωρίζω έχουν πληρωθεί
περίπου 5750 € σε συμμετοχές και το φαρμακείο)
Εξασφάλιση Στέγης
• 12 συμπολίτες μας στον Νέο Οίκο Πολιτών (Νέα Φιλαδέλφεια) και
πολλαπλή υποστήριξη προς τους 55 διαμένοντες στον «Οίκο του
Κωνσταντινουπολίτη» του Κοσμετείου Ιδρύματος (Ηράκλειο Αττικής).
Ιατρικές Εξετάσεις σε Ανασφάλιστους και Επείγουσες Περιπτώσεις
• 41 συμπολίτες μας και συνοδεία 30 συμπολιτών μας σε κρατικά
νοσοκομεία.synaylia
 

Συναυλία υπέρ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οικονομική πόροι για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2017
• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Διατακτικές & Φάρμακα (30.000Ε)
• Ίδρυμα ΤΙΜΑ (Διατακτικές & Φάρμακα) (18.000Ε)
• Αρχιεπισκοπή Αμερικής 10.000 Δολ. ΗΠΑ
• Σύλλογος Κων/λιτων Λος Άντζελες (6.500 Δολ. ΗΠΑ).
• Δωρεές από ιδιώτες (περίπου 8.000Ε).
• Συναυλία 9/12/2017 - 2.000 Ε.
• Από τον Οκτώβριο η Ι.Μητρόπολη Ν.Ιωνίας παρέχει καθημερινά
φαγητό στον ΝΟΠ.
Οι προσπάθειες
Συνεργασία με τα μέλη σωματεία
• Οργάνωση συναντήσεων στην Θεσσαλονίκη αρχές Απριλίου 2017 με
Κων/λιτες της Β. Ελλάδος.
• Συνάντηση στις 6/9/17 στο Λονδίνο με Κων/λιτες Βρετανίας
διεργασίες για ίδρυση Σωματείου.
• Συνεργασία με τα Σωματεία των ΗΠΑ (Σικάγο και Λος Άντζελες) με
υποστήριξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Συνεργασία με τα μέλη Σωματεία (Ν.Κ.Κ., Μ. Ρεύματος,
Μακροχωρίου, Ιωακειμειάδων, Απελαθέντων, Μ. Σχολής ..) στις
δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Οργάνωση Φεστιβάλ – Μάϊος 2018.
• ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΙΟΜΚΩ
www.oiomko.org
Προγραμματιζόμενες ενέργειες επιπρόσθετα στις τρέχουσες δράσεις
• Συνέxιση των προσπαθειών να συγκροτηθεί υπό τον ΣΥΡΚΙ της
Επιτροπής Συντονισμού και της Εποπτείας Ομογενειακών Ιδρυμάτων.
• Ενέργειες για την οργάνωση επίσκεψης στην Άγκυρα.
• Οργάνωση στην Τουρκία (Άγκυρα – Κων/λη) Έκθεσης με θέμα: Η
Συμβολή της Ρωμαίικής Κοινότητας τον 19 και 20ο αιώνα στους τομείς
: Παιδείας, Διοίκησης, Νομικής Επιστήμης, Βιομηχανίας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Ανοικοδόμησης και Οικονομίας.
• 4ο Φεστιβάλ Κων/λιτών.
• Υποβολή προτάσεων προς Ε.Ε. και Κυβέρνηση της Τουρκίας για
υποστήριξη της Παλινόστησης Νέων.
Συμπεράσματα
• Στην διάρκεια του 2017 το Δ.Σ. συνέχισε τις προσπάθειες που έχουν
ξεκινήσει στις προηγούμενες θητείες των Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. επί των
Καταστατικών Σκοπών της : Διεκδίκηση από τις Κυβερνήσεις της Τουρκίας
της Αποκατάστασης, Υποστήριξη προς την Ομογένεια, Παιδεία,
Μεταλαμπάδευση της Κωνσταντινουπολίτικης ιδέας στην Νέα Γενιά,
Επίλυση προβλημάτων Κων/λιτων στην Ελλάδα, Κοινωνική Αλληλεγγύη,
Ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης και Φορέων παντού..
• Οι ραγδαίες και δύσκολα προβλέψιμες εξελίξεις στην Τουρκία απαιτούν
εγρήγορση και συνέχιση των προσπαθειών με προσεκτικό τρόπο και
κυρίως με την απόλυτη αποφυγή διασπαστικών πράξεων. Η ανάγκη
συζήτησης σε βάθος όλων παραμέτρων και δεδομένων με πρώτο το
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ στην Κων/λη είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα.
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree