Τρέχουσες Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) Σεπτέμβριος 2017

Η παρούσα Έκθεση περιγράφει τις δράσεις του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μηνάς Τσιτσάκος» της Οι.Ομ.Κω. Σκοπός της έκθεσης είναι η περιληπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αν και σε σημαντικό βαθμό υποστηρίζει τους καταγόμενους από την Πόλη είναι ανοικτό και συνδράμει όποιους απευθύνονται στην Οι.Ομ.Κω. ανε-ξάρτητα καταγωγής. Ορισμένες δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε συνεργασία με μέλη σωματεία της Οι.Ομ.Κω. όπως τον Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών – Κοσμέτειο Ίδρυμα, Εστία Κωνσταντινουπόλεως, Μορφωτικό Σύλλογο Μακροχωρι-τών, Ένωση Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β. Ελλάδος, Αδελφότητα Μεγάλου Ρεύματος, Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθη-νών και σε ορισμένες περιστάσεις με το Κατσολεδάκιο Ίδρυμα.
Δραστηριότητες του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα του έτους 2013 και συνεχίζεται με τις παρακάτω συνιστώσες του:
1) Υποστήριξη προς αναξιοπαθούσες οικογένειες.
Ο αριθμός των οικογενειών που τους χορηγούνται διατακτικές ύψους 30-40 Ευρώ μηνιαία για την αγορά τροφίμων ανέρχεται σε 120 (110 στην Αθήνα και 10 στην Θεσσαλονίκη). Η διανομή γίνεται τακτικά στην αρχή κάθε μήνα από τους εθελοντές μας και οι οποίοι μετά από 10 μέρες συλλέγουν τις αποδείξεις των αγορασθέντων τροφίμων και γίνεται απόδοση λογαριασμού προς τα δύο ιδρύματα που μας υποστηρίζουν. Τα ιδρύματα αυτά είναι : α) Στ. Νιάρχου και β) ΤΙΜΑ. Γίνεται αυστηρός έλεγχος να μην αγοραστούν αλκοολούχα ποτά. Επιπλέον με την υποστήριξη αυτή παραδίδονται περίπου 400 χλγρ τρόφιμα μηνιαία που προέρχονται από δωρεές εταιρειών ή ιδιωτών. Συνήθως είναι όσπρια, κονσέρβες αλλά και ψάρια. Ο συνολικός αριθμός των βοηθούμενων ανέρχεται σε 310 άτομα με αύξηση κατά 3-4 άτομα τον μήνα που ζητούν βοήθεια που σημαίνει ότι κάθε χρόνο έχουμε αύξηση του αριθμού 50-70 άτομα. Σημειώνεται ότι όταν είχαμε ξεκινήσει το 2013 ο αριθμός αυτός ήταν 40. Η δια-κοπή και περικοπή συντάξεων αλλά και η παράταση της κρίσης με ανεργία που φθάνει τα 50% (πραγματική) είναι οι κύριες αιτίες της κατάστασης αυτής.
2) Παροχή Φαρμάκων
Η δράση αυτή υλοποιείται από 2 συνταξιούχους Κωνσταντι-νουπολίτες φαρμακοποιούς. Τα άτομα που υποστηρίζονται ανάλογα με τον μήνα κυμαίνονται σε αριθμό από 60-80 και αφορά: (α) κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του 25% που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν. (β) κάλυψη 100% σε περιπτώσεις ανασφαλίστων που ο αριθμός τους είναι σημαντικός επειδή δεν είχαν ασφαλιστεί όταν ήλθαν στην Ελλάδα την περίοδο 1964-1980 από την Κωνσταντινούπολη όταν εκριζώθηκαν συ-νέπεια των διωγμών που εφαρμόστηκαν από την Κυβέρνηση της Τουρκίας. Υπάρχουν μερικοί μάλιστα που δεν έχουν εγγρα-φεί καν στα Κέντρα Αλλοδαπών και στερούνται κάθε νόμιμου εγγράφου. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της αγοράς φαρμάκων είναι περίπου 1.500 Ευρώ. Την τελευταία περίοδο υπήρξε βοή-θεια με αποστολή φαρμάκων από τα Ελληνικά Ιδρύματα της Πόλης.
3) Υποστήριξη της αγοράς τεχνητών οργάνων, όπως άκρα ή εξοπλισμός υποστήριξης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνήθως λόγω ασθένειας διαβήτη (ακρωτηριασμοί) και εγκεφαλικού επεισοδίου, αγοράστηκε εξοπλισμός υποστήριξης για να παραδοθεί σε εκείνους που χρειάζονται.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών σε τέτοια κατάσταση υποστηρίχθηκαν 5 ασθενείς. Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι 3000 ευρώ.
4) Υποστήριξη όσων έχουν περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.
Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι άποροι συμπολίτες είναι ανάγκη να συνοδεύονται για να πάνε στα δημόσια νοσοκομεί-α. Εθελοντές πολλές φορές συνοδεύουν αυτούς. Μια άλλη περίπτωση είναι η πραγματοποίηση ιατρικών διαγνωστικών εξετά-σεων και θεραπευτικής αγωγής εκείνων που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση (βλέπε τις περιπτώσεις της τελευταίας παραγρά-φου 7). Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος αναμονής για διενέργεια ιατρικής διαγνωστικής εξέτασης στα δημόσια νοσοκομεία είναι εξαιρετικά μακρύς (δηλαδή CT σάρωση 2 - 3 μήνες) και σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης το κόστος εξέτασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Τέλος, μια ομάδα εθελοντών ιατρών (10) χρησιμοποιείται για την πα-ροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών αγωγών όποτε είναι δυνατόν.
5) Στέγαση αστέγων - Χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Limmat τον Αύγουστο του 2016 δημιουργήθηκε Μια δομή φιλο-ξενίας αστέγων στην συνοικία Νέα Φιλαδέλφεια Αθηνών με την ονομασία «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ». Η πραγματοποίηση με συνοπτικές διαδικασίες εξώσεων εκείνων που δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο που οφείλουν, τους πρώτους μήνες του 2016, κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία αυτής της μονάδας. Επί του παρόντος, ο αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων είναι 12 και σύντομα θα είναι 18. Εκτός από την δωρεάν παροχή στέγης με όλες τις απαραίτητες βασικές υπηρεσίες (θέρμανση/ κλι-ματισμό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) παρέχεται σε όλους φαγητό (πρωινό, γεύμα και ελαφρύ βραδινό). Για το σκοπό αυτό οι φιλοξενούμενοι μαγειρεύουν.
Μετά από απόφαση του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας υπήρξε απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη και έτσι έχει μειωθεί το κόστος του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό μείωσε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στο 50%, ενώ η ίδια προσπά-θεια γίνεται για την παροχή νερού.
Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ιδρύθηκε μετά τη δωρεά μέσω του Ιδρύματος Limmat τον Ιούλιο του 2016. Οι εργασίες άρχισαν μετά την εκμίσθωση ενός πρώην χώρου γραφείων 280 τ.μ. (δύο ορόφων) στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατά τη διάρ-κεια του Αυγούστου δημιουργήθηκαν όλες οι απαραίτητες υποδομές (ελαφροί τοίχοι για τη δημιουργία ξεχωριστών δωματίων, κοινές εγκαταστάσεις όπως 2 WC ανά όροφο, κουζίνα, έπιπλα κλπ.).
6) Συνεργασία με το Ίδρυμα ΚΟΣΜΕΤΕΙΟ - ΟΙΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ.
Ο Κίμων Κοσμέτος υπήρξε εξέχων Έλληνας της Κωνσταντινούπολης που γεννήθηκε το 1886 και πέθανε στη Ζυρίχη το 1973. Ζούσε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1964 και υπήρξε ένας από τους απελαθέντες Έλληνες πολίτες μεταξύ των 12.500 Κων-σταντινουπολιτών που διέθεταν ελληνική ιθαγένεια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 90% των Ελλήνων είχαν ιθαγένεια της Τουρκί-ας. Η περιουσία του έχει κατασχεθεί 3 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του από το κράτος της Τουρκίας (το 1923 όλα τα ακίνη-τα του έξω από την Κωνσταντινούπολη, το 1942 αναγκάστηκε να πληρώσει το αστρονομικό ποσό των 300.000 Λ.Τ. για τον αλή-στου μνήμης Φόρο Βαρλικιού και το 1964 κατασχέθηκε όλη η περιουσία του στην Πόλη. Ο Κίμων Κοσμέτος και η σύζυγός του Μαρία δώρισαν στην πόλη της Ζυρίχης περίπου 30 Εκατομμύρια Ελβετικά Φράγκα ενώ στην Ελλάδα ίδρυσαν τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ, που είναι μια πολυκατοικία 34 μικρών αυτοτελών διαμερισμάτων στην Λεωφόρο Ηρακλείου 476 , στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής. Σήμερα στεγάζονται 55 άποροι Κωνσταντινουπολίτες, στο Κοσμέτειο Ίδρυμα που είναι ανεξάρτητο ίδρυμα όπου οι στεγαζόμενοι υποστηρίζονται πολύπλευρα από το πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Οι.Ομ.Κω..
7) Παροχή τροφίμων και ρούχων
Μέσω της συνεργασίας με διάφορα προγράμματα όπως το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», «ΔΕΣΜΟΣ» κλπ., τα τρόφιμα που δωρίζονται στην Οι.Ομ.Κω. διανέμονται στα άτομα που αναφέρονται στην παρ.1. Στην έδρα της Οι.Ομ.Κω. πριν από 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί χώρος με ψυγεία/καταψύκτες για την φύλαξή των τροφίμων.
8) Υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα.
Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι με τους Κωνσταντινουπολίτεςπου που δεν έχουν ελληνική ιθαγέ-νεια και ενώ είχαν την ιθαγένεια της Τουρκίας τους έχουν διαγράψει. Αυτοί ενώ ζουν στην Ελλάδα για περισσότερο από 4 δεκαετίες, την τελευταία περίοδο με τις αλλαγές νόμων, έχουν περιέλθει στο καθεστώς "σχεδόν παράνομων μεταναστών "..

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εάν ένας Κωνσταντινουπολίτης δεν έχει υπηκοότητα κάποιου κράτους δεν έχει πρόσβαση σε καμία κοινωνική στήριξη και ακόμη δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Η Οι.Ομ.Κω. έχει επιδιώξει τη λύση αυτού του προβλήματος και η σημερινή κυβέρνηση υποσχέθηκε νομοθετική ρύθμιση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε σύντο-μο χρόνο (εντός Σεπτεμβρίου 2017). Ωστόσο, το προαναφερθέν πρόβλημα έχει προκαλέσει πολλές δυσκολίες σε περισσότε-ρους από 30 Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται σε υπερβολικά δεινή κατάσταση.
9) Εξασφάλιση αίματος σε ασθενείς
Επειδή δεν έχει τελεσφορήσει η προσπάθεια που έγινε πριν από 4 χρόνια για την δημιουργία Τράπεζας Αίματος από την Οι.Ομ.Κω. επί του παρόντος εξαφσλίζεται η εύρεση αίματος με την αποστολή έκκλησης προς τα μέλη των σωματείων της Οι.Ομ.Κω. Κατά μέσο όρο αντιμετωπίζονται εκκλήσεις 2-3 ασθενών κάθε τρίμηνο. Θα πρέπει να επανέλθει το θέμα της ίδρυσης της Τράπεζας Αίματος αφού ορισμένες φορές καθίσταται δύσκολη της εξασφάλισης αίματος ιδιαίτερα στην περίπτωση επειγόντων περιστάσεων,

 

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree