Ειδική Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ειδικής Επιτροπής Ελληνισμού Διασποράς για θέματα Ελληνισμού Κωνσταντινούπολης - Ίμβρου – Τενέδου

Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου (17/1/2018) της Επιτροπής κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 16.00 στην αίθουσα Συγκλήτου της ΒτΕ. Η Οι.Ομ.Κω. εκπρσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Νικ. Ουζούνογλου και τον Γεν. Γραμματέα κ. Νικ. Αναγνωστόπουλο. Επίσης παρέστησαν οι αντιπροσωπείας των Ιμβριακών Σωματείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως επίσης και των Τενεδίων.
Στην παρουσίαση που έγινε εκ μέρους της ΟιΟμΚω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε τα εξής:
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συμπολίτες, εκ μέρους της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολι-τών θα είμαι αρκετός συντόμως, για τους εξής δύο λόγους. Τα προηγούμενα έτη έχει γίνει λεπτομερής ενημέρωση το πώς έφτασε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης στην κατάσταση που βρίσκονται τα πράγματα τώρα, η ιστορι-κή πορεία μετά από το 1923. Και το δεύτερο, υποθέτω οι βουλευτές όλοι παίρνουν τα ενημερωτικά μας κατά τακτι-κό τρόπο τα στέλνουμε, αν κάποιος δε τα παίρνει, ευχαρίστως να του του τα στέλνουμε.
Η παρουσίαση μου θα είναι σύντομη και θα καλύπτει δύο ενότητες. Πρώτον, ποιες είναι οι εξελίξεις. Η Ομοσπον-δία, όπως ξέρετε, βασίζεται στην εξής αρχή, ότι εμείς σαν πολίτες της ρεπουμπλικανικής Τουρκίας διεκδικούμε τα δικαιώματά μας τα οποία αφαιρέθηκαν κατά βάναυσο τρόπο και με κανένα τρόπο δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε συζήτηση περί αμοιβαιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα η πρώτη ενότητα θα είναι αυτή.
Η δεύτερη ενότητα, είναι τα υφιστάμενα προβλήματα των εκπατρισμένων παρά τη θέλησή τους Κωνσταντινουπο-λιτών. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει στην Ελλάδα και για αυτά πρέπει να βοηθήσει η Βουλή. Εκεί πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο, για να λύσει αυτά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Όσον αφορά την πρώτη ενότητα, την απαίτησή μας και τη διεκδίκηση μας από το κράτος της Τουρκίας, η αποκατά-σταση και θεραπεία των αδικιών, πρέπει να σας πω ότι όπως ξέρετε πρόσφατα έγινε η επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας, του κυρίου Ερντογάν, υποβάλαμε ένα υπόμνημα. Το υπόμνημα αυτό έχει την εξής μορφή, εξηγεί σύντο-μα ποιες ήταν οι αιτίες του προβλήματος της κατάστασης της εθνοκάθαρσης η οποία εφαρμόστηκε κατά αυτής της κοινότητας και η άποψή μας είναι ότι αυτή ήταν κυρίως από ιδεολογίες οι οποίες προήλθαν από τη δύση. Και τα βασικά αιτήματά μας, πέρα από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν πολλές και θα σας πω μερικές, είναι δύο.
Πρώτον, το ίδιο το κράτος το οποίο προκάλεσε αυτή τη ζημιά σε αυτή την κοινότητα πρέπει να οργανώσει ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο και να το εφαρμόσει για την παλιννόστηση των Κωνσταντινουπολιτών οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν στην γενέτειρα γη και βέβαια κυρίως να εστιαστεί αυτό στις νέες γενιές. Διότι οι νέες γενιές, είναι αυτές οι οποίες θα κρατήσουν την κοινότητα στη ζωή.
Το δεύτερο σοβαρό ζήτημα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και άπτεται του πρώτου, είναι ότι από το 2013 έχουν απαγορευθεί οι εκλογές στα ευαγή ιδρύματα, με έναν τελείως αυθαίρετο τρόπο. Παρά του ότι ισχύει νόμος στην Τουρκία, νόμος της ίδιας της χώρας ότι προβλέπει κάθε τέσσερα χρόνια να γίνονται εκλογές, με έναν αυθαίρετο τρόπο, με την επίκληση απόσυρσης ενός κανονισμού εκλογών, παραμένει το ζήτημα σε εκκρεμότητα. Το έχουμε θέσει στην ηγεσία της Τουρκίας πολλές φορές. Όταν επισκέφτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Νταβούτο-γλου, είχε τεθεί αυτό απευθείας το θέμα. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εκκρεμότητα και έχει πολλές συνέπειες, σοβαρές, διότι αυτά τα ευαγή ιδρύματα αν περάσουν και άλλα χρόνια, πράγμα το οποίο είχε συμβεί και στο παρελ-θόν θα αρχίσουν να μένουν χωρίς διοικήσεις και να οδηγούνται σε μια κατάσταση όπως ονομάζεται “μαζμπουτοποίηση”, δηλαδή σε κατειλημμένα ιδρύματα που να διοικούνται από διορισμένους επίτροπους που ορίζονται από την Γενική Διεύθυνση Βακουφίων.
Είναι καιρός οι φορείς του Ελληνισμού της Ανατολής, όπου βρίσκονται, να πρωτοστατήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των υποβολιμαίων ενεργειών από κύκλους που είναι εχθροί του Οικουμενικού Πατριαρχείου για εξυπηρέ-τηση αλλότριων σκοπών και στο παρελθόν υπήρξαν οι πηγές καταστροφών για όλο τον Ελληνισμό.
Πέρα από εκεί, στο υπόμνημα μας τονίζουμε όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν την παραμένουσα μεγάλη αδι-κία της μη λειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, της μη επιστροφής ακόμη πολλών ακινήτων στα Ελληνορθόδοξα ευαγή ιδρύματα, το σοβαρότατο θέμα της παράνομης κατάληψης και συνέχισης αυτής της κατάλη-ψης τριών Ορθόδοξων ιστορικών εκκλησιών στη συνοικία Γαλατά από τους απογόνους του αλήστου μνήμης Ευθύ-μη Καραχισαρίδη, την επιστροφή του αρχείου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως που εί-ναι ένα μνημειώδες αρχείο και έχει βρεθεί που βρίσκεται και μάλιστα έχει ψηφιοποιηθεί, και επίσης, τα δικά μας αιτήματα που θα βοηθήσουν στην παλινόστηση νέων γενιών όπως είναι η ίδρυση από δικές μας δυνάμεις δηλαδή της εκπατρισμένης κοινότητας ερευνητικών ιδρυμάτων μέσα στην Κωνσταντινούπολη σε πρώην σχολεία μας και ενέργειες που θα βοηθήσουν αυτή την παλινόστηση.
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση περί Συνθήκης της Λωζάνης. Στη Λωζάνη δεν υ-πάρχει πουθενά αμοιβαιότητα αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στο παρελθόν εναντίον μας και δεν έχει καμία σχέση το τι έχει γίνει ή τι δεν έγινε στην Δυτική Θράκη με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Σας έχω πει και την άποψη μας, η οποία είναι και προσωπική άποψη αλλά και συμπέρασμα σοβαρών ιστορικών αναλύσεων, ότι οι διωγμοί που υπέστη η Ελληνική Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, δεν είχε καμία σχεδόν σχέση είτε με τις ελληνοτουρκικές διαφορές είτε με το Κυπριακό. Έχουν αποδειχτεί με πλήρη στοιχεία ότι αυτά ήταν σχε-διασμένα από πριν, απλώς ίσως ο συγχρονισμός συσχετιζόταν όταν η κρίση μεταξύ των δύο χωρών ήταν σοβαρή.
Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που έχουν ανακύψει στην Ελλάδα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα σοβαρότα-το θέμα με τις άδειες παραμονής. Από το 1950 και εντεύθεν τα κέντρα αλλοδαπών χορηγούσαν στους Κωνσταντι-νουπολίτες, είτε αυτοί είχαν ιθαγένεια της Τουρκίας, είτε όχι, άδειες παραμονής. Για μεγάλο διάστημα, βέβαια, δεν μπορούσαν να πολιτογραφηθούν οι Κωνσταντινουπολίτες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισαν να πολιτο-γραφούνται. Υπάρχει, όμως, ένας σημαντικός πληθυσμός, μπορεί να είναι περίπου και 20.000, οι οποίοι διατηρούν την ιθαγένεια της Τουρκίας μόνο. Τώρα επιτρέπεται να έχεις δύο ιθαγένειες.
Αυτό συμβαίνει με την ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε πριν από δύο χρόνια, είναι η υπ' αριθμόν 4003/84. Ενώ ορίζει σαφέ-στατα ότι δεν απαιτείται να έχει διαβατήριο ο προσερχόμενος, με μια λανθασμένη ερμηνεία, τα κέντρα αλλοδαπών ζητούν ανανεωμένο διαβατήριο της Τουρκίας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να προσκομίσουν διαβατήριο, πρώτον, όσοι δεν έχουν ιθαγένεια ή έχουν γίνει έκπτωτοι ή έχουν γεννηθεί εδώ και ποτέ δεν πήγαν να πολιτογρα-φηθούν στην Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και μεταξύ αυτών υπάρχουν υπερήλικες, οι οποίοι, μη δυνάμενοι να ανανεώσουν την άδεια παραμονής τους, δεν έχουν στοιχειώδη κοινωνική κάλυψη μη έχοντας ΑΜΚΑ. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και δυστυχώς δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημά μας, οι παλιές άδειες, όσες ίσχυαν για 40 και 30 χρόνια, να ανανεώνονται οι άδειες παραμονής τους και να τους χορηγείται βέβαια και το ειδικό δελτίο του ομογενούς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει ταλαι-πωρήσει πάρα πολύ και το γνωρίζει ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος, ο οποίος έχει κάνει πολλές προσπάθειες.
Πρόσφατα είχαμε συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Θεμάτων Ιθαγένειας, τον κ. Λάμπρο Μπαλτσιώτη. Δεν εί-ναι της δικής του αρμοδιότητας, βέβαια, όμως αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε είναι ότι στην περίπτωση των Κων-σταντινουπολιτών θα υπάρξει μια ειδική σειρά προτεραιότητας για τις πολιτογραφήσεις γιατί και εν μέρει αυτό μπορεί να λύσει το ζήτημα. Η λύση του ζητήματος είναι πολύ απλή. Αφού τα κέντρα αλλοδαπών για σαράντα χρόνι-α ανανέωναν αυτές τις άδειες παραμονής, να συνεχίσουν και τις νέου τύπου άδειες παραμονής να τις ανανεώνουν. Ειδικά κάνω έκκληση να βρεθεί λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερήλικες και αυτή τη στιγμή στερούνται στοιχειώδους κοινωνικής και ασφαλιστικής κάλυψης.
Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο γνωρίζετε και εσείς, κύριε Πρόεδρε και, μάλιστα, θυμάμαι ότι είχατε αναφερθεί, εί-ναι για τα επιδόματα του ΟΓΑ, που είχαν κοπεί το 2013, όλων των παλιννοστούντων ή εκπατρισμένων, όπως στη δική μας περίπτωση, που ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό μέτρο, δυστυχώς. Αυτό έχει αποκατασταθεί εν μέρει, αλλά πρέπει να σας πω ότι η αποκατάστασή του τυγχάνει αρκετών δυσκολιών. Ζητείται να προσκομίσει ο αιτών από την Τουρκία ότι δεν παίρνει σύνταξη. Δεν είναι κάτι εύκολο. Εμείς, βέβαια, σαν σωματεία βοηθάμε και μέσω του διαδι-κτύου προσκομίζουμε τέτοιες βεβαιώσεις, αλλά πρέπει να εξεταστεί και αυτό το θέμα και να διευκολυνθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Ως Οικουμενική Ομοσπονδία, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους Κωνσταντινουπολίτες εκτός Ελλάδος. Βεβαί-ως, με την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης έχουμε καθημερινή στενότατη επικοινωνία, αλλά προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας είναι επίσης πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντι-νουπολιτών της Ελβετίας, αλλά πρόσφατα βρίσκεται υπό ίδρυση Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών και στη Μεγάλη Βρετανία. Είχε οργανωθεί αρχές Σεπτεμβρίου μια ημερίδα με την επέτειο τον Σεπτεμβριανών στο King’s College και με την αφορμή αυτή έγινε αυτή η προσπάθεια και ιδρύεται στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αμερική επικοινωνούμε με τα σωματεία μας και προγραμματίζουμε σύντομα στη Βασιλεία να γίνει στις 28 Απριλίου 2018 μια συνάντηση των Κωνσταντινουπολιτών της Κεντρικής Ευρώπης.
Μια άλλη δραστηριότητα που είναι πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας είναι ότι σχεδιάζουμε τον Ιούνιο να οργανωθεί μια έκθεση στην Άγκυρα, που θα παρουσιάζει την προσφορά των Ρωμιών των 19ο και τον 20ο αιώνα στην Ανατολή σε πάρα πολλούς τομείς, τόσο την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και της σύγχρονης Τουρκίας, για να αποδειχθούν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται συνήθως ότι αυτές οι Κοινότητες ήταν παρασιτικές και δεν ήταν υπέρ των κοινωνιών που ζούσαν, ότι είναι ψεύδη.
Τέλος, πρέπει να τονίσω ότι όσο αφορά τις αδικίες που συνέβησαν τη δεκαετία του 1960, του 1970, του 1980 και εντεύθεν, που οδήγησαν πολλούς Κωνσταντινουπολίτες να εκπατριστούν σε τραγικές συνθήκες, οι συνέπειες τώρα αρχίζουν να διαφαίνονται και για αυτό το λόγο η Ομοσπονδία μας κάνει τεράστιες προσπάθειες και αναλώνει σε μεγάλο βαθμό την ενέργεια της σήμερα, για ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης για την υποστήριξη των ανα-ξιοπαθούντων Κωνσταντινουπολιτών. Αυτό το λέω καθαρά για την ενημέρωσή σας, για να ξέρει και η Βουλή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και στην Ελλάδα των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών, οι περισσότεροι των οποίων σήμερα είναι υπερήλικες και ότι το τραύμα το οποίο έχουν υποστεί όχι μόνο διατηρείται στη ζωή, αλλά μεταφέρε-ται και στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Επιπλέον οι εκπρόσωποι της ΟιΟμΚω προέβησαν σε δύο παρεμβάσεις;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Γραμματέας της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και πολύ σύντομα, θα ήθελα να πω τα εξής.
Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι ότι μας έχει αναφερθεί ότι σε ορισμένα Σωματεία Κωνσταντινου-πολιτών επανέρχεται το θέμα την ανάκλησης επιβολή του φόρου ΕΝΦΙΑ και προβάλλεται ως λόγος στα καταστατι-κά τους, αντί της λέξης κοινωνική αλληλεγγύη, αναφέρεται, αλληλεγγύη. Γι' αυτό το θέμα, υπάρχουν Σωματεία που αγωνιούν για το μέλλον τους γι' αυτό το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ : Θα ξεκινήσω από το ότι και η Ομοσπονδία έχει πολύ νεολαία, ήδη μεταξύ τους βρίσκο-νται και εθελοντές δικοί μας και κάνουν σπουδαία δουλειά που ίσως γραπτά και από τα ενημερωτικά μπορείτε να το δείτε. Θέλω να τονίσω και να γίνει σαφές ότι εμείς είμαστε γηγενείς δεν είμαστε απόδημοι αυτό είναι σημαντι-κό. Από πλευράς Κοινοβουλίου έχει μεγάλη στρατηγική σημασία, να γίνει εκμετάλλευση ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ
της Γενικής Συνέλευσης το 60/147. Αν το διαβάσετε αυτό, βλέπετε τον Ελληνισμό της Πόλης της Ίμβρου και της Τε-νέδου. Τι λέει αυτό το ψήφισμα, ότι οι Κοινότητες που έχουν υποστεί μαζικής κλίμακας παραβιάσεις έχουν το δι-καίωμα για την αποκατάσταση και θεραπεία. Και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Η Ομοσπονδία η δική μας, κινείται με αυτά τα μέτρα και προτείνει τα συγκεκριμένα προς την κυβέρνηση της Τουρκίας.
Εγώ θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον βουλευτή κύριο Τάσσο, όταν εντάχθηκαν οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ ήλπιζαν πολλοί ότι τα προβλήματα είχαν λυθεί. Το αντίθετο έγινε, το Πογκρόμ του 1955 το έχω πει και σε άλλες ομιλίες μου ήταν έργο της Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου και ποιος την έστησε είναι γνωστό. Οι ιστορικές αλή-θειες πρέπει να λέγονται. Η Ομοσπονδία προσπαθεί για πάρα πολλά πράγματα παραδείγματος χάριν, με τα σχολι-κά βιβλία είχαμε μια άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και όταν το 2010 για πρώτη φορά είδαμε τον κ. Ρ.Τ. Ερντογάν το πρώτο μας αίτημα ήταν να εγκρίνουνε τα βιβλία που θα στείλουμε με τη βοήθεια τη δική μας μέσω του Υπουργείου της Ελλάδος, σε σύντομο χρονικό διάστημα και το οποίο τηρήθηκε και για την Ίμβρο και για την Τένεδο. Αυτά τα βιβλία χρησιμοποιούνται μόνο στην Ίμβρο δυστυχώς, μακάρι να γίνει και στην Τένεδο ελπίζουμε ότι θα γίνει και θα βοηθήσουμε και εκεί.
Για εμάς είναι ότι και η Πόλη είναι και η Ίμβρος και η Τένεδος. Είναι σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η αποκατάσταση αυτών των Κοινοτήτων. Το λέμε αυτό ανοικτά προς την κυβέρνηση της Τουρκίας, ότι τα δεινά που πέρασε ο τόπος δεν είναι μια άλλη όψη του τι υπέστησαν οι κοινότητες. Γενικότερα, όταν αποκατασταθούν αυτές οι αδικίες το όφελος δεν θα είναι μόνο για αυτές τις Κοινότητες θα είναι για όλη τη χώρα.
Θα κλείσω με το εξής, αυτό το ζήτημα της παρατεταμένης απαγόρευσης των εκλογών στα ευαγή ιδρύματα είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα. Εμείς κάνουμε ότι είναι δυνατό σε κάθε επίπεδο για να αρθεί αυτό το αδιέξοδο. Είναι πά-ρα πολύ βασικό να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και τέλος, θέλω να τονίσω αυτά τα ζητήματα που η Ελληνική πολιτεία και η Βουλή των Ελλήνων έχει το δικαίωμα με την εξουσία που έχει όσον αφορά τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, να λυθούν επιτέλους αυτά τα ζητήματα που είναι σχετικά πολύ απλά να λυθούν. Δεν μπορεί ένας να έχει 45 χρόνια άδεια παραμονής στην Ελλάδα και τώρα να μην μπορεί να πάρει άδεια παραμονής αυτό είναι παρανοϊκό. Ευχαρι-στώ πολύ.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree